Biz hakda

Hekaýamyz

Xrdent markasy 2017-nji ýylda döredilip, 5 ýyllyk taryhy bar.Ondan öň önümi mahabatlandyrmak we bazary synagdan geçirmek bilen meşgullanýardyk.Şu wagta çenli dürli ýetişen we amatly rentgen enjamlaryny özleşdirdik.Hyzmatdaşlyk müşderileri bütin dünýäde.

about (1)

Kompaniýamyz hakda

“Xrdent Technology Co., Ltd.” diş rentgen enjamlaryny we garnituralaryny öndürmekde we paýlamakda güýçli kompaniýa.Döredijilik bitewiliginiň öňe gitmegiň güýji diýip hasaplaýarys.Önümiň hili ýaşamagyň esasydyr.Diş rentgen enjamy, pol görnüşli rentgen we diwara gurlan rentgen enjamy, şeýle hem göçme diş rentgen enjamy, sanly diş rentgen datçigi ýaly diş rentgen enjamyny öndürýäris we paýlaýarys, diş filmini, diş dişini hem paýlaýarys. rentgen film okaýjy, garaňky otag, gurşun eşikleri we film pozisiýasy.

Ençeme ýyllap rentgen meýdançasynda baý tejribeli inersenerlerimiz bar.Tejribeli hünärmenlerimiz çig mal, taýýar önümler üçin berk standartlaryň saklanmagyny üpjün edýärler.

Professional operasiýa toparymyz bar.Önümçilik nukdaýnazaryndan önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris we her önümiň hilini barlaýarys.Satuw nukdaýnazaryndan professional satuw toparymyz bar we müşderiler bütin dünýä ýaýrady.Mundan başga-da, satuwdan soňky hyzmat müşderilere iň çyn ýürekden jogap berýäris.Satuwdan soňky hyzmat ulgamymyz bar.Müşderilerimiziň hyzmatdaşlyk tejribesini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

Döredijilik bitewiliginiň öňe gitmegiň güýji diýip hasaplaýarys.Önümiň hili ýaşamagyň esasydyr.Müşderiler bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk ederis we aragatnaşyk saklarys, müşderiler üçin oňyn garaýyş bilen problemalary çözeris diýip umyt edýäris.Wineňiş gazanmak biziň hyzmatdaşlygymyzyň maksadydyr.

Her kimiň sagdyn dişleri bar diýip umyt edýäris.Biz elmydama köp işleýäris we her gün gowy işleýäris.Arzuwyň ýanyňda bolsun!Bize goşul!Bagyşlamak!Jemgyýet üçin peýdaly!

Kompaniýamyz hakda

“Xrdent Technology Co., Ltd.” diş rentgen enjamlaryny we garnituralaryny öndürmekde we paýlamakda güýçli kompaniýa.Döredijilik bitewiliginiň öňe gitmegiň güýji diýip hasaplaýarys.Önümiň hili ýaşamagyň esasydyr.Diş rentgen enjamy, pol görnüşli rentgen we diwara gurlan rentgen enjamy, şeýle hem göçme diş rentgen enjamy, sanly diş rentgen datçigi ýaly diş rentgen enjamyny öndürýäris we paýlaýarys, diş filmini, diş dişini hem paýlaýarys. rentgen film okaýjy, garaňky otag, gurşun eşikleri we film pozisiýasy.

Ençeme ýyllap rentgen meýdançasynda baý tejribeli inersenerlerimiz bar.Tejribeli hünärmenlerimiz çig mal, taýýar önümler üçin berk standartlaryň saklanmagyny üpjün edýärler.
Her kimiň sagdyn dişleri bar diýip umyt edýäris.Biz elmydama zähmet çekýäris we her gün gowy işleýäris.Arzuwyň ýanyňda bolsun!Bize goşul!Bagyşlamak!Jemgyýet üçin peýdaly!

Zawod gezelenji

about (4)
about (5)
about (6)

Sergi kompaniýasy

about (1)

2018.3.2--- Günorta Hytaý halkara diş sergisine ilkinji gezek gatnaşdy

about (2)

2018.9.26--- Russiýada geçirilen Moskwanyň dilden we diş sergisine gatnaşdy

about (3)

2019.3.2--- Günorta Hytaý halkara diş sergisine ikinji gezek gatnaşdy

Sergi kompaniýasy

about (1)

2018.3.2--- Günorta Hytaý halkara diş sergisine ilkinji gezek gatnaşdy

about (2)

2018.9.26--- Russiýada geçirilen Moskwanyň dilden we diş sergisine gatnaşdy

about (3)

2019.3.2--- Günorta Hytaý halkara diş sergisine ikinji gezek gatnaşdy

Şahadatnama

ATECO CE(1)
CE Apex Locator
CE
FENGDAN ISO13485-2018(2021.3.16)