Sorag-jogap

Zawodmy?

Hawa. Biz 15 ýyllyk zawod.Diňe göçme dişli rentgen enjamlarynyň has köp modelini satman, eýsem ýokary hilli rentgen enjamlaryny garaşsyz gözleg we işläp düzmek.Köp agentlere, lomaý satyjylara, diş lukmanlaryna we ş.m.

Web sahypaňyza nädip sargyt goýmaly?

Satyn alyş meýilnamany ibereniňizden soň (önümiň ady, modeli we mukdaryny goşmak bilen) sitata bereris.Sitata bilen razy bolsaňyz, harytlary eltmek üçin kompaniýanyňyzyň adyny, salgysyny we telefonyny iberiň.Proforma hasap-faktura ýasarys we töleg usulyny size habar bereris.Harytlar töleg alnandan soň taýýarlanar we iberiler.Harytlary eltmegiň jikme-jiklikleri hem şoňa görä habar berler.

Haýsy ýurda eltýärsiňiz?

Önümleri dünýä iberýäris.

Tölänimden soň önümi näçe wagt alyp bilerin?

Gaýtadan işlemegiň wagty: 2-7 iş güni.Emma sargyt goýanyňyzdan soň ASAP elementini taýýarlamak üçin elimizden gelenini ederis.
Ibermek wagty: 3-8 iş güni.
Eltip bermek wagty iberiş usuly bilen üýtgeýär.Mysal üçin: adatça DHL 3-7 iş güni, EMS bolsa 6-10 iş güni alýar.(Howanyň, heläkçilikleriň we ş.m. sebäpli ýüze çykýan gijä galmagy aradan aýyrmaýarys. Düşüneniňiz üçin sag boluň.)

Töleg tertibi näme?

Esasan, töleg T / T bank tarapyndan 100% öňünden tölenmeli.
Western Union we Money Gram hem kabul ederliklidir.
USD, RMB we EURO kabul ederliklidir.

Kepillik döwri we satuwdan soňky hyzmat hakda näme?

Diş rentgen we sanly datçigiň köpüsi üçin bir ýyl kepillik möhletini berýäris.Ulanmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, meseläniň jikme-jikliklerini suratlandyryp bilersiňiz, tehniki işgärden size çözgüt bermegini soraýarys.
Zerur bolsa mugt ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edilip bilner.

Gelip çykyşy barada şahadatnama berip bilersiňizmi (C / O)?

Hawa.Harytlar iberilende gelip çykyş şahadatnamasy ulanylýar.

Önümleriňiz üçin CE barmy?

Hawa, bizde CE bar.Önümlerimiz ABŞ we EUB ýurtlaryna üstünlikli eksport edilýär.

OEM hyzmatyny üpjün edýärsiňizmi?

Hawa, OEM hyzmatyny, anyk maglumatlary berip bileris, has giňişleýin ara alyp maslahatlaşyp bileris.