Diş rentgen hakda bilýärsiňizmi?

Diş rentgen barlagy, agyz we maxillofasial keselleri anyklamak üçin möhüm gündelik synag usuly bolup, kliniki barlag üçin örän peýdaly goşmaça maglumatlary berip biler.Şeýle-de bolsa, hassalaryň köpüsi rentgen şöhleleriniň kabul edilmegi bedene radiasiýa zeper ýetirer öýdüp gorkýarlar, bu saglyk üçin peýdaly däl.Geliň, diş rentgenine bilelikde seredeliň!

Diş rentgen almagyň maksady näme?
Adaty rentgen şöhleleri köküň we periodontal goldaw dokumasynyň saglyk ýagdaýyny kesgitläp biler, köküň döwülmegine, kök kanalynyň doldurylmagyna we ş.m. köküň sanyna, görnüşine we uzynlygyna düşünip biler.Mundan başga-da, diş rentgenografiýasy köplenç dişleriň iň ýakyn ýeri, dişiň boýny we dişiň kökü ýaly kliniki taýdan gizlenen böleklerde kariesi ýüze çykaryp bilýär.

Adaty diş rentgen şöhleleri näme?
Stomatologiýada iň köp ýaýran rentgen şöhlelerine apikal, okkluzal we ýyllyk rentgen şöhleleri degişlidir.Mundan başga-da, radiasiýa dozalary bilen baglanyşykly umumy şekillendiriş synaglary, şeýle hem dişli 3D hasaplanan tomografiýa.
Diş lukmanyna barmagyň umumy maksady dişleri arassalamak, barlamak we bejermek.Haçan dişlerimiň rentgen şöhlesi gerek?Hünärmenler agzyň ýagdaýyna, diş taryhyna we arassalaýyş endiklerine göz aýlanyňyzdan soň, gözüňiz bilen tassyklap bolmaýan diş meselesinden şübhelenýän bolsaňyz, diş rentgen ýa-da diş 3D kompýuterini almalydygyny düşündirdiler. Sargyt etmek üçin meseläni hemmetaraplaýyn tassyklamak üçin tomografiýa skaneri.Degişli bejeriş meýilnamasyny düzüň.
Käbir çagalar dişlerini üýtgedip başlanda, hemişelik dişler adatdan daşary ýarylýar ýa-da ýetginjekler paýhas dişlerini ösdürip ýetişdirip başlanda, käwagt ähli dişleriň ýagdaýyny tassyklamaly bolýarlar we okkluzal filmleri almaly ýa-da rentgen şöhlelerini çalmaly bolýarlar.Traaralanmak zerarly dişiňize ursaňyz, diagnozy anyklamaga we dowamly bejergini çözmäge kömek etmek üçin apikal ýa-da oklýuzal film almaly bolarsyňyz we yzygiderli üýtgeşmeleri synlamak üçin köplenç yzygiderli barlag gerek. şikes.
Apikal, okkluzal we ýyllyk rentgen filmleri dürli şekil aralygyna we näzikligine eýe.Aralyk kiçi bolanda, näziklik has gowy bolar we aralyk näçe uly bolsa, nepisligi şonça-da erbet bolar.Aslynda, birnäçe dişleri üns bilen görmek isleseňiz, apikal rentgen almaly.Has köp diş görmek isleseňiz, okkluzal rentgen almagy göz öňünde tutuň.Bütin agzy görmek isleseňiz, rentgen almagy göz öňünde tutuň.
Diş 3D CT skanerini haçan almaly?Diş 3D hasaplanan tomografiýanyň ýetmezçiligi has ýokary radiasiýa dozasydyr we artykmaçlygy rentgen şöhlelerinden has giň şekilleri görüp biler.Mysal üçin: aşaky eňegindäki paýhas dişleri, dişiň kökü käwagt çuň bolýar we mandibular alveolar nerwine ýanaşyk bolup biler.Çykarylmazdan ozal, dişli 3D kompýuter tomografiýasyny deňeşdirip boljak bolsa, mandibulýar paýhasly diş bilen mandibular alveolar nerwiniň arasynda boşlugyň bardygyny bilmek bolýar.Derejäniň giňişliginde öň we yz, çep we saga hat alyşma.Diş implantasy operasiýasyndan öň, operatiw baha bermek üçin diş 3D hasaplanan tomografiýasy hem ulanylar.
Mundan başga-da, ortodontiki bejergi geçirilende, köplenç dişlerden ýa-da süňk problemalary bilen utgaşdyrylan dişleriň, garalmagyň we uly ýa-da ownuk ýüzleriň esasy sebäplerine düşünmek zerurdyr.Bu döwürde, süňkleriň gurluşyny üýtgetmek üçin ortogatiki hirurgiýa bilen birleşdirilende, dişli 3D hasaplanan tomografiýa skaneri ulanylyp bilner, mandibular alveolar nerwiniň ugruna düşünmek we täsirine baha bermek hem mümkindir. has doly bejeriş meýilnamasyny düzmek üçin operasiýadan soň howa giňişliginde.

Diş rentgen şöhleleri adam bedenine köp radiasiýa çykarýarmy?
Beýleki radiografiki synaglar bilen deňeşdirilende, rentgen barlaglarynda şöhleler gaty az.Mysal üçin, kiçijik diş filmi barlagy bary-ýogy 0,12 sekunt, KT barlagy bolsa 12 minut alýar we beden dokumalaryna aralaşýar.Şonuň üçin rentgen barlaglary Fiziki taýdan zyýan üçin azdyr.Hünärmenler, rentgen barlaglarynda zyýanly däl meningiomalaryň döremek töwekgelçiliginiň hiç hili ylmy esasynyň ýokdugyny we şol bir wagtyň özünde häzirki ulanylýan enjamlaryň gowy gorag funksiýasynyň bardygyny bellediler.Diş filmlerini almak üçin rentgen şöhleleriniň dozasy gaty az, ýöne apikal çişme, operasiýa talap edilýän periodontal kesel we dişler tekizlenende agyz rentgen şöhleleri ýaly görkezmelere görä ulanylmalydyr.Agyz rentgen kömegi bilen bejerginiň zerurlygy sebäpli barlagdan ýüz dönderilse, bejerginiň dowamynda ýagdaýy dogry düşünip bilmezligiň we bejerginiň täsirine täsir edip biler.
news (3)


Iş wagty: 25-2022-nji mart