Haýsy rentgen enjamynyň has düşnükli şekiliniň bardygyny bilýärsiňizmi?

Soňky ýyllarda köp öndürijiler ýokary ýygylykly göçme rentgen enjamlarynyň bazar perspektiwasyny görenlerinden soň dürli önümleri çykardylar.Häzirki wagtda bazarda önümleriň dürli aýratynlyklary bar we önümleriň daşky görnüşi dürli-dürli.Satyn alanyňyzda göçme rentgen enjamlarynyň köp sanly markalary we önümleri bilen ýüzbe-ýüz bolanda köp adam tolgunýar.Sebäbi häzirki diş anyklaýyş we bejeriş talaplary üçin haýsy önümiň has amatlydygyny we haýsy önümiň ýokary hilli şekilleri öndürip biljekdigini bilenoklar.Aslynda, bazardaky göçme rentgen enjamlarynyň köpüsi öňki dişleri surata alanyňyzda talaplary kanagatlandyrmagy başarmalydyr we hil tapawudy molar dişlerinde bolýar.Tapawut, esasanam ýokarky mollary surata düşürende görünýär.Önümleri saýlanymyzda, ýokary ýygylykly göçme agyz rentgen enjamynyň görnüşi nähili üýtgese-de, diňe aşakdaky üç tehniki parametrleri deňeşdirmeli:

a) Kilowolt bahasy (KV) okuň aralaşmagyny kesgitleýär.Kilowolt bahasy (KV) näçe uly bolsa, surata düşüp boljak dokumanyň galyňlygy şonça-da galyňdyr.Bazarda iň köp ýaýran göçme rentgen maşynlary esasan 60KV-den 70KV-e çenli.

b) Milliamp bahasy (mA) rentgen şekiliniň dykyzlygyny (ýa-da ak we ak kontrastyny) kesgitleýär.Häzirki bahasy näçe ýokary bolsa, rentgen filminiň ak-gara tapawudy şonça-da köpdür we rentgen filminiň mazmuny şonça-da baý bolar.Häzirki wagtda Hytaýda ýokary ýygylykly göçme agyz rentgen enjamlarynyň häzirki bahasy (mA) esasan 1mA bilen 2mA arasynda.

ç) Ekspozisiýa wagty (S) rentgen şöhleleriniň dozasyny kesgitleýär (ýagny gözegçilik edilýän elektronlaryň sany).Häzirki san näçe uly bolsa, KV bahasy näçe ýokary bolsa, degişli täsir ediş wagty şonça gysga we şekillendiriş hili şonça-da ýokarydyr.
news (2)


Iş wagty: 25-2022-nji mart