Önümler

 • XR-15 Gun Type Dental X Ray Unit for Dentist

  Diş lukmany üçin XR-15 ýarag görnüşli diş rentgen bölümi

  • lighteňil agram, göçme, uzynlygyň, iniň we beýikligiň ajaýyp şekilli gatnaşygy, ýaragyň stili bir eli bilen atylyp bilner.
  Clearokary arassa LCD displeý, ýokary kesgitli şekillendiriş, ýokary kontrast.
  • Iň az rentgen şöhlelenmesi, ultra pes radiasiýa, operatorlary we hassalary dargadylan radiasiýadan goraýar.
  • Batareýa çydamly,doly zarýad alandan soň takmynan 4 ýüz surat alyp biler.
  • Boot-up öz-özüni barlamakdaky adaty näsazlyklar üçin awtomatiki ýalňyşlyk hasabaty.
  • Bazardaky ähli sanly datçikler bilen utgaşykly.

   

 • XR-8 High Frequency Portable Dental X-ray Unit with Touch Screen

  Duýgur ekranly XR-8 ýokary ýygylykly göçme dişli rentgen bölümi

  • XR-8 getirilen zatlary ulanýarCanon ýokary ýygylykly rentgen turbasy, rentgen generatorynyň işleýşini has durnuklaşdyrýar.

  Customöriteleşdirilen ulanmak6500mA ultra ýokary kuwwatly litiý batareýasyy rentgen enjamynyň batareýasynyň ömrüni ep-esli gowulandyrýar.

  • XR-8 diňe bir film şekillendirişini ulanyp bilmez, eýsem ulanyp bilerrentgen sanly datçigi bilen ulanylyp bilner.Ekranda şekili has düşnükli etmek üçin aňsatlyk bilen çalşyp boljak RVG sanly re modeim kommutasiýa düwmesi bar.

  • Adamlaşdyrylan ulanmakreňkli LCD duýgur interfeýs dizaýny, XR-8 has moda we gysga.

 • CarryX Portable Dental X-ray Machine with Touch Screen

  Duýgur ekranly “CarryX Portable Dental rentgen” enjamy

  • “Carryx” -iň aýratynlyklary barýeňil agram we kiçi göwrüm, diş şekillendiriş enjamlary üçin diş lukmanlarynyň talaplaryna laýyk gelýär.

  • Carryx ulanýarJapanaponiýadan “Toshiba” turbasy, önümiň hilini has durnuklaşdyrýar.

  • “Carryx” aýratynlyklary areňkli LCD duýgur ekranenjamy has estetiki taýdan ýakymly etmek üçin.

   

 • XR-11 High Frequency Digital RVG Portable Dental X Ray Machine

  XR-11 Freokary ýygylykly sanly RVG göçme diş rentgen enjamy

  • Enjam DC ýokary ýygylykly göçme görnüşli, kiçi, ýeňil we radiasiýa ýok diýen ýaly.
  • Gurluş, esasan, içerki guramanyň gurluşyny we kök çuňlugyny bejermekden öň diagnoz goýmak üçin amatlydyr.Klinikalarda, esasanam implantasiýa operasiýasy üçin zerur.
  • Batareýa çydamly, mümkindoly zarýad alandan soň takmynan 5 ýüz surat alyň.
  • Agzyň içindäki sanly rentgen şekillendiriş datçigi bilen ulanylyp bilner.

 • XR-5 Small Touch Screen Portable Dental X Ray Machine For Dental Clinic

  Diş klinikasy üçin XR-5 kiçi duýgur ekran göçme dişli rentgen enjamy

  Low Pes radiasiýa dozasy, saklamak aňsat we çeper görnüşli ýokary ýygylykly göçme diş rentgen enjamy.
  ★ frequokary ýygylyk we DC halkara uniwersal elektrik üpjünçiligi ulanylýar.Componentshli komponentler merkezi gaýtadan işleýiş tagtasynda merkezleşdirilen.Elektrodlar we elektron turbalar ýaly ähli elektron bölekleri wakuum izolýasiýa edilendir we gorag üçin gurşun plitalary bilen möhürlenendir.
  Enjam Enjamlar esasan agyz beklemek, içerki dokumanyň zeperlenmelerini anyklamak we diş implantalary üçin ulanylýar.Diş klinikalary we diş operasiýalary üçin aýrylmaz göçme enjam.
  Device Enjam ulanyjylar üçin örän amatly datçiklere hem birikdirilip bilner.

 • DIO-XX Portable Digital Dental X-ray Unit China Supply

  DIO-XX Göçme sanly dişli rentgen bölümi Hytaý üpjünçiligi

  • El bilen amatly ulanmak üçin diňe 3,9 funt (1.8 kg).
  • Ekspozisiýa tehnikasynyň faktorlaryna (kV, mA we täsir ediş wagty) gözegçilik edýän we takyk sazlaýan mikro-kompýuter we ýöriteleşdirilen zynjyr.
  • upönekeý we aşaky oklar täsir ediş sazlamasyny 0.01 sekuntda sazlaýar (0.01 ~ 1,60 sek.).
  • Özboluşly işlenip düzülen içki gurşun galkany operatory we hassany dargadylan radiasiýadan goraýar.
  • Öňünden meýilleşdirilen täsir ediş wagty çalt we aňsatlaşdyrýar.

 • CarryX-II Medical Equipment Portable Dental X Ray with Lead Plate

  “CarryX-II” lukmançylyk enjamlary Gurşun plastinasy bilen göçme dişli rentgen

  • Hakyky ýokary ýygylykly oturgyç gapdal rentgen enjamy, has ýokary hilli hassa we operator üçin az radiasiýa üpjün ediň.
  • Günorta Koreýadan getirilýän zynjyr bölekleriýokary ýygylykly ýapyk görnüşli dolandyryşy kabul etmek;batareýanyň güýji pes bolsa-da şekillendiriş täsir etmez.
  • Canon mikro fokus turbasyny kabul ediňfokus bilen 0,4mm, anod burçy 12.5 °.
  • Has az täsir ediş wagty, adaty göçme rentgen şöhlelerinden 5-8 esse gysga, diňe 0,4s, radiasiýa dozasy az we bulaşyk şekiliň döremegine el degirmekden gaça duruň.
  • Doly zarýadda 150 ok.

 • Original EZ Sensor VATECH Dental Rvg Intra-oral X Ray Sensor

  Asyl EZ datçigi VATECH Diş Rvg Içerki rentgen datçigi

  • Ergonomiki dizaýn:Daşky inçe we tegelek burç
  “EzSensor” hassanyň rahatlygyny üpjün etmek üçin aňsat ýerleşmek üçin tegelek burçly inçe dizaýna eýe.
  • Çydamlylygy: Täsin dizaýn özüni gaty berk edýär.
  Daşky görnüşi berk alýuminden ýasalýar we içki daşky zarba siňdirmek üçin düzülendir.Mundan başga-da, güýçlendirilen,çeýe kabel birikdirmesidatçigi aşa egilmekden goraýar.

 • MaxCure9 1s Dental Curing Light

  MaxCure9 1s Diş bejergisi çyrasy

  “MaxCure9” hassahanada we stomatologiýa hassahanasynda, diş lukmany tarapyndan ulanylmaly diýip çaklaýarys.Bu bejeriji yşyk, şöhläniň şöhlelenmesini gysga wagtyň içinde atyp, ýagtylyga duýgur rezini berkitmek üçin ulanylýar, dişleri dikeltmek we dişleri aklamak üçin materiallary berkitmek üçin ulanylýar.

 • XRW-I Floor Type Teeth Whitening Light Machine For Dental Bleaching

  Diş akartmak üçin XRW-I gat görnüşi Dişleri akartýan ýeňil maşyn

  12 sany ygtybarly salkyn gök reňkli akartma çyralary, Bazardaky adaty dişleri aklaýjy enjamdan 60w has güýçli.
  • bilenLCD duýgur ekran, işlemek aňsat.
  • Enjamy uzak wagtlap goramak üçin temperatura gözegçilik ulgamy bar.
  • Maşynyň kellesinde induksiýa funksiýasy bar, adatdan daşary ýagdaýlarda enjam aklamak işini togtadyp biler.
  • 10% -den 100% aralygynda super yşyklandyryş bar.
  • Iň köp iş wagty 30 minut weiş wagty esassyz düzedilip bilner.

 • XS-A2 Piezo Air Scaler Handpiece With 3 Tips

  3 maslahat bilen XS-A2 Piezo howa skaler el eseri

  • Täze “Supersonic” masştablaýyş tehnologiýasy, adaty diş howa skaleriniň güýjüni takmynan 3 esse üpjün edýär.
  • Täze ösen “Super Sonic 8,000 Hz” tehnologiýasy bazardaky islendik howa skaleriniň güýjüni üpjün edýär.
  • Howa skaleriniň amatlylygy we elektrokardiostimulýatorly garry hassalar üçin töwekgelçiliksiz “Cavitron” görnüşli güýç alyň.

 • XS-12 Full Touch Screen LED Light Ultrasonic Scaler For Endodontic Cleaning

  Endodontiki arassalamak üçin XS-12 Doly duýgur ekran LED yşyk ultramelewşe skaler

  • Aýrylyp bilinýän we çalşylýan LED ýeňil el eseri, soň bolsa üýtgedilip, konserwasiýa edilip bilner.
  • Global özboluşly döredijilik patent tehnologiýasy-Aýak pedasyny ulanman dişlere degeninden soň awtomatiki usulda işleýän awtomatiki ulaltmak funksiýasy.
  • Diaposable sensor ekran goragçysy we ýokary temperaturada we ýokanç ýokaşmazlyk üçin basyşda dezinfeksiýa edilip bilinjek özboluşly el esbap dizaýny.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7