“Apex Locator” we “Endo Motor”

 • RCTI-WL-4 Newest Style Dental Led Endo Motor

  RCTI-WL-4 Iň täze stil diş dişli endo motor

  • Işledilende, maşyn faýllaryny (el faýllary) utgaşdyrmak üçin 20: 1 (çep we saga jogap) kiçi düwme düwmesini ulanyň.
  • Saýlamak üçin 6 görnüşli prosedura (Memory Set) bar.Iň amatly maglumatlary öňünden girizip biler we ulanylýan iş şertlerine görä üýtgedip biler.
  • Bellenen ýük nokadyna görä, awtomatiki tersine öwrülip, ​​işlemegi bes edip biler we her programmanyň dürli hereketlerini ýatda saklap biler.
  • Softumşak başlangyç we ýumşak duralga ýetip bolýar we amal has amatly bolýar.Şol bir wagtyň özünde kök kanal faýllary dessine şok bilen ýüzbe-ýüz bolanda iňňäni döwmez.
  • Diş kontra burçly el bölegi we lampa saklaýjy, 135 ℃ ýokary temperatura we ýokary basyş sterilizasiýasyna çydap biler.
  • Gurlan ýokary kuwwatly litiý batareýasy, şonuň üçin batareýanyň üýtgemeginiň wagtyny azaldyp, enjam üçin çykdajylary azaldyp biler.
  • Kuwwat ýetmezçiligi bolanda ses soragy bar.
  • Zarýad bermegiň wagty: takmynan 4 sagat
  • LED çyrasy we ýokary ýagtylygy bilen lukmanlara kök kanal gurşawyna has gowy göz aýlamaga kömek edip biler.

 • Newest R-Smart Ultraprecise Plus Endo Motor with Large Colorful OLED Screen

  Uly reňkli OLED ekrany bilen iň täze “R-Smart Ultraprecise Plus Endo Motor”

  • German Motor
  • Uly reňkli OLED ekrany
  • Dört iş tertibi
  • Alty wezipe

   

   

 • XAL-9C Precise Root Canal Color Screen Dental Apex Locator

  XAL-9C Takyk kök kanalynyň reňkli ekrany diş dişleýjisi

  • Kök faýl saklaýjysy alternatiw elektrod awtoklaw arkaly sterilizasiýa edilip bilner.
  • Batareýanyň güýji ýokary çözgütli LCD ekranda görkezilýär.Ulanylmaýan wagty 20 minutdan soň enjam awtomatiki öçüriler.
  • Sesiň goşmaça sazlamasyndan ýa-da sessiz saýlamak üçin 3 görnüşli ýumşak duýduryş sesleri.
  • Kök kanal faýlynyň görkezijisini görkeziji çyzgy bilen deňleşdirmek üçin takyk wizuallaşdyrylan uly LCD displeýi kabul edýär.
  • Işleýän wagtyňyz uzynlygyň belgisine kök ujunyň gysma ýagdaýyny düzüň.

 • XAL-10 Colorful 4.5 Inch LCD Dental C Root Canal Apex Locator China

  XAL-10 Reňkli 4.5 Inç LCD Diş C kök kanaly Apex Lokator Hytaý

  • lighteňil agram we ykjam enjam.
  • Gurluşda uly we göze ýakymly LCD paneli kabul edildi.
  • Energiýany tygşytlamak aýratynlygy.3 minutlap amal ýok bolanda gurluşyň güýji awtomatiki öçýär.(Awtomatiki ýapmak funksiýasy)
  • Öňdebaryjy köp ýygylykly tor impedansyny ölçemek usuly we awtomatiki kalibrleme bilen kepillendirilen ýokary takyklyk ölçegleri.

 • XAL-11 4.5″ Color LCD Screen Root-canal Apex Locator for Dental Clinic

  XAL-11 4.5 ″ Reňkli LCD ekran Diş klinikasy üçin kök kanal Apex Lokator

  • Açyk açyk LCD bilen enjamlaşdyrylan, düşnükli şekil we dürli reňk faýlyň traýektoriýasyny açyk görkezýär.
  • Öňdebaryjy köp ýygylykly tor impedansyny ölçemek tehnologiýasy we awtomatiki kalibrleme ölçegleriň takyklygyny üpjün edýär.
  • Awtomatik göçürip bolýan faýl klipi, faýl çeňňegi, faýl barlagy.Haç ýokançlygynyň öňüni almak.
  • Ölçeg geçirilende sesiň üýtgemegi faýlyň kök kanaldaky ýagdaýyny görkezip biler.

 • XAL-8 RPEX6 LCD Touch Screen 4.5 Inch Endodontic Apex Locator

  XAL-8 RPEX6 LCD sensor ekrany 4.5 Inç Endodontiki Apex Lokator

  “Apex” lokator, iň ýokary işleýiş uzynlygyny ölçemek, diş lukmanlaryna endodontiki bejergini gutarmak üçin endodontiki bejerginiň goldaw enjamydyr.
  a) Iň ýokary ýeriň ösen köp ýygylykly tor tehnologiýasy we awtomatiki kalibrleme ölçegleriň takyklygyny üpjün edýär.
  b) Uly reňkli displeý, duýgur düwme, dürli reňkler faýlyň traýektoriýasyny açyk görkezýär.
  ç) 3.7V / 2000mAh bilen ýokary kuwwatly zarýad berilýän batareýa.
  d) Faýl klipi, dodak çeňňegi we sensor barlagy awtoklawly sterilizator arkaly sterilizasiýa edilip bilner.
  e) Wizual burç çeýe sazlanyp bilner.